ChristianMatch - waar singles samen christen zijn

1. Begrippen
 1. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Service.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden inclusief de privacyverklaring, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 3. Service: de service van PROVIDENT BV op ChristianMatch.nl waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het plaatsen van Profielen, het verkrijgen van inzage in Profielen van andere Leden, alsmede het uitwisselen van berichten met andere Leden via interne mail of (prive)-chat.
 4. ChristianMatch.nl: de website www.christianmatch.nl, ChristianMatch is een geregistreerde handelsnaam van PROVIDENT BV.
 5. Lid: de natuurlijke persoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en/of die gebruik maakt van de Service.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lid en PROVIDENT BV op grond waarvan PROVIDENT BV de Service aan Lid ter beschikking stelt.
 7. Profiel: informatie over een Lid bestaande uit onder meer, uiterlijke kenmerken, (christelijke) achtergrondinformatie door middel van meerkeuzevragen en profielteksten aangevuld met enkele foto's.
 8. PROVIDENT BV: de besloten vennootschap PROVIDENT BV, gevestigd te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg 10, telefoonnummer: 033-4567607, emailadres: info@christianmatch.nl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57371334 (BTW-nummer: 852551484B01) .
 9. Wachtwoord: de door Lid bedachte identificatiecode waarmee, in combinatie met de gebruikersnaam (schuilnaam), toegang wordt verkregen tot de Account.

2. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen PROVIDENT BV en een Lid. Door het aanvinken van de daartoe bestemde box bij het invullen van de persoonlijke gegevens ten behoeve van het lidmaatschap, verklaart Lid kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.
 2. PROVIDENT BV is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de PROVIDENT BV en Lid zijn overeengekomen.
 4. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen PROVIDENT BV en Lid, wordt Lid geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 5. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PROVIDENT BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van PROVIDENT BV van de aanmelding van een Lid.
 2. PROVIDENT BV is gerechtigd ChristianMatch.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van ChristianMatch.nl, zonder dat hierdoor enig recht van Lid op schadevergoeding jegens PROVIDENT BV ontstaat.

4. Serviceverlening
 1. ChristianMatch.nl is bedoeld voor oprecht meelevende christenen van 18 jaar en ouder die via internet ofwel op zoek zijn naar een man/vrouw relatie, ofwel op zoek zijn naar vriendschap.
 2. Op ChristianMatch.nl probeert PROVIDENT BV Leden tot elkaar te brengen waardoor vriendschappen tot stand kunnen komen. Aangezien PROVIDENT BV hierbij slechts een faciliterende rol heeft, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van een Lid jegens een andere Lid of het niet totstandkomen van vriendschappen.
 3. PROVIDENT BV heeft de inhoud van ChristianMatch.nl met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op ChristianMatch.nl met betrekking tot de Profielen, geplaatste berichten en chatgesprekken is echter afkomstig van de Leden. De Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. PROVIDENT BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de Profielen, berichten en chatgesprekken.
 4. PROVIDENT BV biedt ChristianMatch.nl en de daarop door haar zelf geplaatste informatie aan op 'zoals het is' basis. PROVIDENT BV spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. PROVIDENT BV legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Provident sluit elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, veiligheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden uit. Met name garandeert in het bijzonder niet:
  1. dat de informatie op ChristianMatch.nl juist, volledig, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt verstaan de door de Leden opgegeven (persoonlijke) informatie, waaronder de Profielen;
  2. dat een Lid te allen tijde toegang heeft tot ChristianMatch.nl en dat de website te allen tijde ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken; en,
  3. dat derden, danwel haar eigen leden, haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

5. Gebruik van de service en verstrekking van informatie
 1. Lid staat er voor in dat alle door hem verstrekte gegevens, zoals bijvoorbeeld de naam, adresgegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de Overeenkomst dienen te worden verstrekt volledig en juist zijn en dat hij de Service uitsluitend voor zich zelf, en niet voor een derde, zal gebruiken. Het is Lid niet toegestaan om de Service te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 2. Lid dient er zorg voor te dragen dat het door hem ingevulde Profiel en/of geplaatste berichten overeenkomt met de werkelijkheid en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van PROVIDENT BV. Lid zal in het Profiel geen contactinformatie, zoals e-mail adres, plaatsen. Door het invullen van het Profiel geeft Lid PROVIDENT BV toestemming deze gegevens te plaatsen op ChristianMatch.nl.
 3. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op ChristianMatch.nl geplaatste informatie. Lid garandeert dat
  1. de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is,
  2. hij met deze informatie andere Leden niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten en/of teksten met een seksuele lading en het plaatsen van naaktfoto's, danwel op een andere wijze andere Leden lastig valt, en
  3. hij de belangen en de goede naam van PROVIDENT BV, en ChristianMatch.nl in het bijzonder, niet zal schaden.
 4. Lid verklaart, in aanvulling op het vorige artikel, te beseffen christen te zijn, zijn verantwoordelijkheden als christen te accepteren, en de wens te hebben zich als christen te gedragen. Dientengevolge verplicht lid zichzelf geen onchristelijk gedrag - in de breedste zin van het woord - te zullen vertonen op ChristianMatch.nl ten opzichte van zowel andere leden als de redactie.
 5. PROVIDENT BV behoudt zich het recht voor de teksten van het Profiel alsmede van op ChristianMatch.nl geplaatste berichten in te korten of te wijzigen. PROVIDENT BV behoudt zicht tevens het recht voor Profielen en/of berichten te weigeren of te verwijderen van ChristianMatch.nl zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Lid op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
  1. het Profiel en/of bericht is onjuist en/of onvolledig;
  2. het Profiel en/of bericht is maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  3. het Profiel en/of bericht is in strijd met deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder de doelststellingen van ChristianMatch.nl zoals geformuleerd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden;
  4. het Profiel en/of bericht is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.
 6. De Profielen van Leden bevatten bepaalde persoonsgegevens (dat zijn gegevens waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld), waaronder gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging. Het Lid verleent met de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden aan PROVIDENT BV uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik van deze gegevens door PROVIDENT BV in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.
 7. Het beleid van ChristianMatch op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens wordt uiteengezet op de website www.ChristianMatch.nl in de privacyverklaring.
 8. Lid gaat ermee akkoord om gedurende de duur van de overeenkomst sporadisch mails en/of nieuwsbrieven van PROVIDENT BV te ontvangen die belangrijke mededelingen of aanbiedingen bevatten omtrent ChristianMatch.nl en/of de overeenkomst.

6. Spam
 1. Het gebruik van (persoons)gegevens van Leden die door hen via ChristianMatch.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Leden is enkel en alleen toegestaan met het oog op het tot stand laten komen van vriendschappen tussen de betrokken Leden. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat verboden is:
  1. het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Leden, althans het direct of indirect promoten van de goederen, services (waaronder mede, doch niet uitsluitend, bemiddelingsservices) of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het tot stand laten komen van een vriendschap tussen de betrokken Leden;
  2. iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
  3. e-mailadressen van Leden te verzamelen om welke reden dan ook.
 2. Indien een Lid (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 10 hieronder, alsmede onverminderd het recht van PROVIDENT BV om nadere rechtsmaatregelen tegen de Lid te nemen en schadevergoeding te eisen.

7. Wachtwoord
 1. Indien het Lid een Wachtwoord kiest, is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk.
 2. Lid is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Service wordt gemaakt. Lid vrijwaart PROVIDENT BV volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Service wordt gemaakt.
 3. PROVIDENT BV is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Service.

8. Intellectuele eigendomsrechten
 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot ChristianMatch.nl, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij PROVIDENT BV of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door een Lid is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het Profiel danwel in andere berichten.
 2. Het is Lid niet toegestaan ChristianMatch.nl of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PROVIDENT BV, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens in dat het Lid niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van PROVIDENT BV, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Lid van (een gedeelte van) ChristianMatch.nl maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

9. Duur en beëindiging
 1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die het Lid kiest uit de door PROVIDENT BV op ChristianMatch.nl genoemde abonnementsopties, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. PROVIDENT BV begint terzake van haar serviceverlening direct na het sluiten van de overeenkomst met de uitvoering daarvan. Door het aangaan van een overeenkomst met PROVIDENT BV voor een lidmaatschap van ChristianMatch.nl stemt u met het vorengaande in. Dientengevolge is op grond van artikel 46i lid 5 Burgerlijk Wetboek het in artikel 46d Burgerlijk Wetboek omschreven recht van de wederpartij om op afstand gesloten overeenkomsten gedurende zeven werkdagen zonder opgave van redenen te ontbinden, niet op de serviceverlening van PROVIDENT BV van toepassing.
 3. Lid is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf uit te schrijven. PROVIDENT is echter in geen geval gehouden eenmaal vooruitbetaalde bedragen te retourneren, ook niet bij tegenvallende resultaten of in het geval dat het Lid reeds een geschikte partner heeft gevonden.
 4. PROVIDENT BV is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig wordt jegens Lid, indien:
  1. aan Lid voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend;
  2. het faillissement van Lid is aangevraagd;
  3. Het Lid op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
  4. het Lid inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  5. Het lid een ander lid op enigerlei wijze lastigvalt;
  6. Het Lid langer dan zes aaneen volgende maanden niet meer gebruik heeft gemaakt van de Service;
 5. Artikel 10.4 is onverminderd het recht van PROVIDENT BV om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Lid te nemen en schadevergoeding te eisen.

10. Geheimhouding
 1. Lid erkent dat zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere Leden en/of PROVIDENT BV. Lid verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Lid zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het betreffende Lid of PROVIDENT BV. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de Profielen alsmede door Leden geplaatste informatie.

11. Prijzen en betaling
 1. Alle door PROVIDENT BV vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen voor bepaalde vooraf vastgestelde periodes van respectievelijk een maand, een kwartaal, een half jaar of een jaar.
 2. PROVIDENT BV is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
 3. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via ChristianMatch.nl.
 4. De aan PROVIDENT BV verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is PROVIDENT BV niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren.
 5. Lid is verplicht PROVIDENT BV te machtigen de door Lid verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders overeengekomen.
 6. PROVIDENT BV zal de door Lid verschuldigde vergoeding zo spoedig mogelijk bij Lid in rekening brengen. De vergoedingen zullen automatisch van de bank- of girorekening van Lid geïncasseerd worden, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders overeengekomen.
 7. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Lid meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is Lid automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Lid is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door PROVIDENT BV, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 8. Indien Lid na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan PROVIDENT BV de vordering ter incasso uit handen geven. Lid is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 100,- (honderd euro).
 9. Alle betalingen door Lid aan PROVIDENT BV worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Lid, ongeacht enige andere aanduiding door Lid.
 10. Enig beroep door Lid op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

12. Aansprakelijkheid PROVIDENT BV
 1. PROVIDENT BV is alleen aansprakelijk voor directe schade tengevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van PROVIDENT BV.
 2. De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.
 3. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Lid redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van PROVIDENT BV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van PROVIDENT BV wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 4. Iedere aansprakelijkheid van PROVIDENT BV voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is PROVIDENT BV niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Lid die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Service danwel ChristianMatch.nl.

13. Vrijwaring
 1. Lid garandeert dat de door hem ingevulde profiel en door hem op ChristianMatch.nl geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Lid vrijwaart PROVIDENT BV volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste Profielen en/of berichten op ChristianMatch.nl, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat het betreffende Profiel en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

14. Verwijzingen
 1. ChristianMatch.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. PROVIDENT BV heeft geen zeggenschap over deze websites. PROVIDENT BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

15. Geschillen
 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.